Mozog na Vrchole

Mozog na vrchole

Ako Hericium môže oživiť mysel s neurogenézou

Hericium, latinsky Hericium erinaceus, slovensky Korálovec ježovitý anglicky Lion's Mane, je unikátna huba využívaná v tradičnej východnej medicíne, sa ukázala ako významný podporovateľ neurogenézy - procesu tvorby nových neurónov v mozgu.

Termín neurogenéza znamená doslovne náhly nárast značne veľkého množstva mozgových neurónov vo veľmi krátkom časovom období.

Tento pozoruhodný efekt je zásadne spojený s bioaktívnymi zlúčeninami, konkrétne hericenónmi a erinacínmi, ktoré stimulujú tvorbu nervového rastového faktora (NGF) a neurotrofického faktora odvodeného od mozgu (BDNF).

Tento jav má silu zmeniť osobnosť a povahové vlastnosti človeka k lepšiemu.

NGF a BDNF sú nevyhnutné pre udržanie kognitívneho zdravia, pamäte a schopnosti učenia sa. Integrácia Hericia do stravy alebo užívanie ako doplnku môže aktívne prispieť k podpore zdravia mozgu, ochrane pred neurodegeneratívnymi ochoreniami a celkovému zlepšeniu kognitívnych funkcií.

S pribúdajúcim vekom sa proces neurogenézy prirodzene spomaľuje, čo môže viesť k problémom, ako je mozgová hmla. Nedávny výskum odhalil, že Hericium môže byť ideálnym prirodzeným spojencom pre podporu tejto narušenej rovnováhy.

V našom článku sa pozrieme na klinické štúdie, ktoré sa zameriavajú na mechanizmy neurogenézy pri používaní huby Hericium. Okrem toho preskúmame spojenie medzi touto hubou a jej schopnosťou podporiť rast neuritov a ich priaznivým vplyvom na duševné zdravie a celkové kognitívne schopnosti.

Poďme spolu zistiť, ako môžeme optimalizovať svoje mozgové zdravie pomocou tejto fascinujúcej funkčnej huby.

Pochopenie neurogenézy a jej kľúčové aspekty

Neurogenéza predstavuje komplexný proces tvorby nových neurónov v mozgu, s hlavným pôsobiskom v oblasti hipokampu. Výskum naznačuje, že hericenóny a erinacíny, získané z húb Hericium, majú schopnosť stimulovať rast kultivovaných mozgových buniek, vytvárať spojenia medzi centrálnymi neurónmi hipokampu a iniciačne formovať projekcie neurónov.

Tento zložitý mechanizmus je kľúčový pre posilnenie pamäti a celkovej kognitívnej funkcie. Molekulárne účinky týchto aktívnych zložiek boli podrobným výskumom dôkladne preskúmané, pričom štúdie zaznamenali ich účinok na nervový rastový faktor (NGF), ktorý podporuje regeneráciu periférnych nervov a na neurogenézu v oblasti hipokampu a mozgového kortexu.

Výsledkom tohto procesu je výrazné zlepšenie pamäťových funkcií, s osobitným dôrazom na pamäťové schopnosti týkajúce sa rozpoznávania a priestorového učenia. Týmto spôsobom Hericium zasahuje do jadra neurogenézy, ponúkajúc neuveriteľný prínos pre kognitívne zdravie a pamäť.

Neurogenéza ilustračná

Faktory, ktoré ovplyvňujú neurogenézu

Rýchlosť neurogenézy je komplexne ovplyvňovaná rôznymi faktormi, medzi ktoré patrí vek, úroveň stresu a životný štýl. S pribúdajúcim vekom dochádza k prirodzenému poklesu rýchlosti hipokampálnej a cerebelárnej neurogenézy, čo môže predstavovať rizikový faktor pre vývoj neurodegeneratívnych kognitívnych porúch. Stres zasa môže negatívne ovplyvniť proces neurogenézy a viesť k zníženej kognitívnej výkonnosti.

V kontraste k týmto negatívnym vplyvom sa výskumy ukazujúce na pozitívny vplyv huby Lion's Mane ako výživového doplnku posúvajú do popredia. Jeho schopnosť podporovať rast nervov, najmä prostredníctvom unikátnych aktívnych zložiek, otvára nové perspektívy v oblasti podpory neurogenézy. Táto špecifická huba môže predstavovať alternatívnu neurotrofickú cestu na podporu hipokampálnej neurogenézy u dospelých, podporu regenerácie periférnych nervov a vytvorenie pozitívneho vplyvu na rozpoznávaciu pamäť. Výsledkom je vylepšená kognitívna výkonnosť a podpora celkového duševného zdravia.

Hericium môže ponúknuť potenciálnu obnovu poškodených nervov. Poškodenie nervov môže vzniknúť z rôznych príčin, vrátane zranení, chorôb alebo procesu starnutia.

V rámci štúdií, na zvieratách aj ľuďoch, prebiehajúcich na zlúčeninách obsiahnutých v tejto hube, konkrétne erinacínoch a hericenónoch, sa ukázalo, že tieto látky podporujú rast a regeneráciu nervov. Predpokladá sa, že každá z týchto zlúčenín stimuluje produkciu nervového rastového faktora (NGF), proteínu, ktorý hrá kľúčovú úlohu v raste nervových buniek, ich oprave a prežití. Týmto spôsobom môže Hericium poskytovať podporu v procese obnovy nervového tkaniva.

TRI spôsoby, ako Hericium povzbudzuje neurogenézu

Hericium erinaceus, je tradičným zázrakom čínskej medicíny, ktorý nesie na svojich hubovitých ramenách podporu pre kognitívne funkcie a celkové zdravie mozgu.

Poďme sa ponoriť do troch spôsobov, akými táto vitálna, alebo ak chcete medicinálna huba, šľachetne prispieva k podpore rastu nervov a rozvoju mozgových buniek, čím posilňuje kognitívne funkcie u jednotlivcov:

Neurogenéza ilustračná

1. Podpora produkcie NGF

Hericium vstupuje do sveta neurobiológie s jedinečným príspevkom - podporou produkcie nervového rastového faktora (NGF). Dve kľúčové bioaktívne zlúčeniny v Lion's Mane, erinacíny a hericenóny, predpokladá sa, že prekračujú hematoencefalickú bariéru, čím spúšťajú produkciu NGF a neurotrofických faktorov odvodených z mozgu (BDNF). Tieto faktory sú kritické pre prežitie a rast neurónov v mozgu.

Zajímavá výskumná práca (1) identifikovala, že hericenóny a erinacíny, izolované z týchto húb, vyvolávajú syntézu NGF v nervových bunkách. Tento objav nám poskytuje vzrušujúci pohľad na potenciálne benefity suplementácie extraktom Hericia pri podpore tvorby mozgových buniek a neurónov.

2. Podnecuje proliferáciu nervových kmeňových buniek

Hericium vykazuje schopnosť stimulovať proliferáciu nervových kmeňových buniek, ktoré následne diferencujú do rôznych typov buniek vrátane neurónov. Tieto kmeňové bunky sú lokalizované v kritických oblastiach mozgu, ako napríklad v hipokampe, zodpovednom za pamäť a učenie.

Výskumná štúdia z roku 2020 (2) nám odhalila, že huba pôsobí pozitívne na nervové kmeňové bunky, umožňujúc im zohrávať úlohu v záchrannej misii pri motorických deficienciách prostredníctvom neuroprotektívnych mechanizmov. Týmto spôsobom Hericium nie je len hubou, ale jedinečným darom pre stimuláciu nervového rastu a ochranu mozgových funkcií.

3. Aktívne bojuje proti zápalu a oxidačnému stresu

Hericium nie je len obyčajnou hubou, jej silné protizápalové a antioxidačné vlastnosti predstavujú vyšší stupeň ochrany a podpory pre zdravie neurónov, posilňujúc potenciálne neurogénne účinky. Okrem toho, schopnosť tejto huby aktívne čeliť zápalu a oxidačnému stresu môže výrazne posilniť imunitný systém a pozitívne ovplyvniť celý nervový systém.

Výskum z roku 2019 odhalil, že extrakt z Hericia nedisponuje len výraznými antioxidačnými vlastnosťami, ale tiež prispieva k zvýšeniu životaschopnosti neurónov a redukciou zápalových procesov.

Tieto objavy ukazujú na potenciál tejto huby ako prirodzeného neuroprotektíva a protizápalového činiteľa. (3)

Hericium

Huba Hericium a jej výhody pre zdravie mozgu

Zlepšenie kognitívnych funkcií a schopnosti UČIŤ SA!

Aktívne zlúčeniny obsiahnuté v Hericium Erinaceus sú kľúčové pre zvýšenie neurogenézy, posilnenie pamäti a zlepšenie schopnosti učiť sa. Tieto komponenty aktívne stimulujú rast mozgových buniek a podporujú konvergenciu centrálnych neurónov v hipokampe, čo sa následne prejavuje výraznejšou pamäťou a lepšou kognitívnou výkonnosťou.

Progresívna ochrana pred neurodegeneratívnymi chorobami

Výskumy naznačujú, že Hericium Erinaceus, používaný v tradičnej čínskej medicíne po stáročia, môže poslúžiť ako efektívna ochrana pred neurodegeneratívnymi chorobami, vrátane Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby.

Aktívne zlúčeniny v hube sú cielené na nervový rastový faktor (NGF), čím posilňujú regeneráciu periférnych nervov a podporujú neurogenézu v oblasti hipokampu a mozgového kortexu. Výsledkom je výrazne zlepšená pamäť a potenciálna prevencia neurodegeneratívnych kognitívnych porúch.

Regulácia nálady a redukcia úzkosti a depresie

Ďalšou výnimočnou výhodou je možný vplyv na reguláciu nálady a znižovanie úzkosti a depresie. Aktívne zložky stimulujú kultivované mozgové bunky a podporujú tvorbu neurónových výbežkov, ktoré sú esenciálne pre udržanie emocionálnej stability a celkového duševného blahobytu. Molekulárny mechanizmus za týmito aktívnymi zložkami je stále predmetom výskumu, ale ich schopnosť podporiť rast nervov a neurogenézu v hipokampe sľubuje prirodzený a efektívny prístup k zlepšeniu duševného zdravia.

Už určite viete ako je veľmi dôležitý spánok pre naše zdravie. Nielen Reishi, ale aj Hericium je tu, aby Vám pomohli vyspať sa „do ružova“.

Dostupné informácie nesmierne podporujú pozitívne vplyvy huby Hericium na regeneráciu neurónov.

Zistenia štúdií ukazujú, že môže mať ochranný účinok v rámci rozvoja neurodegeneratívnych ochorení, vrátane potenciálnej pomoci po traumatických poraneniach hlavy a v prípade Parkinsonovej choroby. Napriek týmto sľubným výsledkom však ostáva otvorená potreba ďalšieho výskumu, ktorý bude dôkladne preskúmavať, ako Hericium konkrétne prispieva k podpore tvorby nových buniek v ľudskom mozgu.

Pozrite si aj článok: Hericium: Ako môže podporiť vaše zdravie?

 

Zdroje:

  1. Puei-Lene Lai, Murali Naidu, Vikineswary Sabaratnam, Kah-Hui Wong, Rosie Pamela David, Umah Rani Kuppusamy, Noorlidah Abdullah, Sri Nurestri A Malek, Neurotrophic properties of the Lion's mane medicinal mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) from Malaysia, 2013, doi: 10.1615/intjmedmushr.v15.i6.30, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24266378/
  2. Pit Shan Chong, Sharafuddin Khairuddin, Anna Chung Kwan Tse, Lih Fhung Hiew, Chun Lok Lau, George Lim Tipoe, Man-Lung Fung, Kah Hui Wong, Lee Wei Lim, Hericium erinaceus potentially rescues behavioural motor deficits through ERK-CREB-PSD95 neuroprotective mechanisms in rat model of 3-acetylpyridine-induced cerebellar ataxia, September 2020, https://www.nature.com/articles/s41598-020-71966-z
  3. Naufal Kushairi, Chia Wei Phan, Vikineswary Sabaratnam, Pamela David, Murali Naidu, Lion’s Mane Mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. Suppresses H2O2-Induced Oxidative Damage and LPS-Induced Inflammation in HT22 Hippocampal Neurons and BV2 Microglia, 2019 Aug, doi: 10.3390/antiox8080261, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720269/