Reklamačný poriadok

Spoločnosti Royal Factory s.r.o so sídlom Nerudova 6, 917 01, Trnava, Slovenská republika, IČO: 53 737 237

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení (ďalej len „Reklamačný poriadok“) .

1.2 Produkty spoločnosti Služby.sk s.r.o. (ďalej len „produkty“) sú uvedené v elektronickom internetovom obchode https://royalchaga.sk

1.3 Predávajúcim (dodávateľom) sa rozumie spoločnosť Royal Factory s.r.o so sídlom Nerudova 6, 917 01, Trnava, Slovenská republika, IČO: 53 737 237 (ďalej len „predávajúci“).

1.4 Kupujúcim (objednávateľom, odberateľom) sa rozumie subjekt, ktorý odoberá produkty priamo od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

1.5 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkty, u ktorých je v záručnej dobe uplatnená zodpovednosť zo záruky za akosť produktov. Týmto Reklamačným poriadkom sa riadi postup predávajúceho v prípade uplatnenia zodpovednosti zo záruky za akosť produktov.

1.6 Tento Reklamačný poriadok sa riadi obchodným zákonníkom v platnom a účinnom znení; kupujúci svojim podpisom takejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas s reklamačným poriadkom predávajúceho.

2. Záručná doba

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady produktov, ktoré sa u produktov vyskytnú v priebehu záručnej doby, a to za podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku.

2.2 Záručná doba je 24 mesiacov (ďalej len „záručná doba“).

2.3 Počiatok záručnej lehoty beží odo dňa prechodu nebezpečia škody na produktoch z predávajúceho na kupujúceho.

2.4 Kupujúcemu náleží pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nároky z chýb podľa bodu 3.1 tohoto Reklamačného poriadku.

3. Nároky z chýb

3.1 Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby vyskytnú u produktov chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, je kupujúci oprávnený uplatňovať tieto nároky z chýb produktov:

a) u akýchkoľvek odstrániteľných chýb produktov prislúcha kupujúcemu výlučne nárok na odstránenie týchto chýb alebo nárok na primeranú zľavu s ceny, a to podľa voľby predávajúceho. V prípade preukázania sa, že chyby produktov sú síce odstrániteľné, avšak s odstránením chýb by boli spojené neprimerané náklady, prislúcha kupujúcemu u takýchto chýb nároky z chýb podľa bodu 3.1 písm. b) tohoto Reklamačného poriadku. Posúdenie, či sa jedná v konkrétnom prípade o chyby odstrániteľné či neodstrániteľné, ako aj posúdenie o neprimeranosti nákladov spojených s odstránením chýb, náleží výlučne predávajúcemu. O výsledku takéhoto posúdenia je predávajúci povinný kupujúceho emailom/eletronicky informovať;

b) u neodstrániteľných chybách produktov vzniká kupujúcemu výlučne právo na dodanie nových bezzávadných produktov náhradou za produkty chybné alebo nárok na primeranú zľavu z ceny produktu alebo vystavenie dobropisu na chybný produkt, a to podľa voľby predávajúceho. Pre účely vystavenia dobropisu na chybný produkt je kupujúci povinný predložiť alebo poslať emailom predávajúcemu kópiu daňového dokladu, ktorým bol tento produkt faktúrovaný.

3.2 Podmienkou vzniku nároku podľa bodu 3.1 tohoto Reklamačného poriadku je skutočnosť, že kupujúci predávajúcemu oznámil chyby v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, tj. riadne a včas.

3.3 Nároky kupujúceho z chýb produktov uvedených v ustanovení §436 a§ 437 obchodného zákonníku v platnom znení sa pre zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho neužijú.

3.4 Pri zasielaní reklamovaného tovaru hradí kupujúci náklady spojené s dodaním tovaru predávajúcemu a predávajúci hradí náklady na dopravu spojené s doručením tovaru kupujúcemu.

4. Spôsob uplatnenia nárokov z chýb

4.1 Predávajúci poskytuje záruku za akosť len za podmienok stanovených v tomto Reklamačnom poriadku, ktoré musia byť splnené súčastne (v prípade nesplnenia ktorejkoľvek z nich záruka bez ďalšieho skončí):

a) kupujúci urobil pri prevzatí produktov od predávajúceho či ihneď bezprostredne po dodaní produktov predávajúcim kvalifikovanú kontrolu dodaných produktov. V prípade že, kupujúci produkty od predávajúceho prevzal a nepodal predávajúcemu písomnú/elektronickú správu o chybách produktov bez zbytočného odkladu po prevzatí produktov od predávajúceho, má sa za to, že produkty boli prevzaté bez chýb;

b) kupujúci uplatní nároky z chýb riadne a včas v súlade s týmto Reklamačným poriadkom (hlavne bod 4.2 Reklamačného poriadku);

c) po celú dobu trvania záručnej doby do produktu nezasiahne (napr. formou úprav alebo opráv) žiadna osoba, ktorá k tomu nie je výslovne poverená predávajúcim;

d) produkt bude kupujúcim užívaný len obvyklým spôsobom a v súlade s jeho účelovým určením;

e) bude zaistená bežná údržba produktu.

V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať, že produkt užíval v súlade s podmienkami uvedenými v bode 4.1 písm. a)-e) Reklamačného poriadku.

4.2 Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa, keď kupujúci prebral tovar, doručiť predávajúcemu písomné/elektronické oznámenie o výskyte chýb produktu obsahujúci hlavne podrobný popis chyby, príp. ako sa chyba prejavuje, popis priestoru, v ktorom boli produkty použité, (ďalej len „písomné oznámenie“). Nedodržanie tejto lehoty alebo náležitostí písomného oznámenia zo strany kupujúceho má následky podľa ustanovení § 428 odst. 1 obchodného zákonníku. Písomné oznámenie kupujúci urobí formou reklamačného listu poslaného doporučene poštou alebo mailom. Kupujúci je povinný súčastne s písomným oznámením predložiť predávajúcemu kópie dodacích listov, na ktorých základe boli produkty, u ktorých uplatňuje kupujúci nároky z chýb, kupujúcemu dodané.

4.3 Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek zásahu do produktu a umožniť predávajúcemu prehliadku produktu; za tým účelom je kupujúci povinný chybný produkt predložiť súčastne s písomným oznámením a kópiami dodacích listov predávajúcemu, poprípade osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky alebo umožniť predávajúcemu, prípadne osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky, neobmedzený prístup do miesta, v ktorom je chybný produkt umiestnený.

4.4 Keď nesplní kupujúci svoje povinnosti uvedené v bodoch 4.2 a 4.3 Reklamačného poriadku, predávajúci im uplatnený nárok z chýb neuzná.

4.5 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri odstraňovaní chýb všetku potrebnú súčinnosť.

5. Neoprávnená reklamácia

5.1 Záruka sa nevzťahuje na vady produktov spôsobené dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci, ďalej na vady vzniknuté

– bežným opotrebovaním;

– nesprávnym užívaním či nesprávnym skladovaním produktu;

– porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označené obchodné firmy predávajúceho z     produktu;

– neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou; neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami;

– používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť;

– nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby;

– v dôsledku vyššej moci či nesprávne alebo neodborné manipulácie;

– v dôsledku jednania (konania či zabudnutí) tretej osoby alebo kupujúceho;

– v dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozporu s jeho účelovým určením;

– na chyby spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením.

Všetky náklady vzniknuté predávajúcemu v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

6. Lehoty pre vybavenie reklamácie

6.1 Reklamáciu produktu vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia chýb produktu kupujúcim, tj. uplatnenie chýb produktu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Lehota pre vybavenie reklamácie sa počíta odo dňa prijatia reklamácie predávajúcim do dňa vybavenia reklamácie predávajúcim.

6.2 Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby urobí odborný zodpovedný pracovník predávajúceho (servisný technik) a svoje stanovisko povie kupujúcemu v Reklamačnom liste.

6.3 Miestom uplatnenia nároku z chýb kupujúcim a adresou, na ktorú je potrebné zasielať reklamovaný tovar (bez dobierky) je:

Royal Factory, s.r.o

Námestie Jozefa Herdu 1

917 01, Trnava

Slovenská republika, IČO: 53 737 237

e-mail: info@royalchaga.sk

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosti 1.5.2023. Týmto dátumom taktiež strácajú platnosť všetky predošlé verzie.

7.2 Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené.